GRILTEX

Funkcje geosyntetyków w konstrukcjach ziemnych

 • SEPARACJA – zapobieganie mieszaniu się sąsiadujących gruntów lub kruszyw (bez utrudniania przepływu wody).

  Znajdują tu zastosowanie: geowłókniny igłowane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny, gęste geosiatki bezwęzełkowe, czasami cienkie geomembrany.

 • ZBROJENIE – wykorzystanie właściwości geotekstyliów przy rozcąiganiu (wytrzymałości, sztywności) do poprawienia właściwości mechanicznych warstwy gruntu

  Znajdują tu zastosowanie: georuszty, geosiatki bezwęzełkowe, geokompozyty przepuszczalne, geowłókniny igłowane i przeszywane o powiekszonej wytrzymałości, geotkaniny.

 • DRENAŻ (zobacz też: Drenaż geosyntetykami) – zbieranie wód opadowych, gruntowych i innych cieczy oraz gazów, przy umożliwianiu ich przepływu w płaszczyźnie wyrobu geotekstylnego (np. maty drenującej z ażurowym plastykowym rdzeniem ułatwiajcym przepływ wody, osłoniętym z jednej lub z obu stron filtrem z włókniny albo filtrem z włókniny po jednej stronie, a foli uszczelniającej po drugiej, służą do odprowadzania wody np. z zasypki za ścianami oporowymi)

  Znajdują tu zastosowanie: geodreny, grube geowłókniny igłowane i przeszywane, geokompozyty przepuszczalne.

 • FILTROWANIE – zatrzymywanie gruntu i innych cząstek poddanych ciśnieniu spływowemu na kontakcie z gruntem, przy zachowaniu przepływu cieczy (filtr odwrotny)

  Znajdują tu zastosowanie: geowłókniny igłowane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny.

 • IZOLACJA (uszczelnienie)

  Znajdują tu zastosowanie: geomembrany jednowarstwowe i wielowarstwowe (w tym wzmocnione), bentomaty, geomembrany, geomembrany bentonitowe.

 • OCHRONA – ograniczanie lub zapobieganie za pomocą wyrobu geotekstylnego miejscowym uszkodzeniom systemu geotechnicznego np. erozji powierzchni gruntu, przebiciu geomembran, przewodów rurowych lub instalacji.

  Znajdują tu zastosowanie: geowłókniny igłowane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny.

 • ZABEZPIECZENIE PRZECIWEROZYJNE

  Znajdują tu zastosowanie: geosiatki komórkowe, geomaty, gęste geosiatki bezwęzełkowe, geowłókniny igłowane i przeszywane, geotkaniny, geokompozyty przepuszczalne.

 • BARIERY
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem DuPont TM Typar ®
DuPont TM Typar ® są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub firm z nią stowarzyszonych

Certyfikaty:

Nagrody:

INTERNACJONALIZACJA

 
Griltex Polska Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16

 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

error: © Griltex Polska Sp. z o.o.